Reklamacje z tytułu niezgodności Towarów z Umową

  1. W przypadku Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
  2. W przypadku stwierdzenia, iż towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. 
  3. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w pkt. 2, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Przy czym Klient nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
  4. Zawiadomienie o niezgodności Towaru z umową oraz żądanie, o którym mowa w pkt.2, może zostać złożone m. in.: pisemnie na adres: ADAMAR, Wola Dalsza 344a, 37-100 Łańcut, oraz za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres: zagano@zagano.com
  5. Klient, w celu zgłoszenia żądania, może skorzystać ze wzoru zgłoszenia reklamacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Wzór pisma można pobrać korzystając z odnośnika umieszczonego w niniejszym ustępie.
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta nie później niż w terminie czternastu dni, wysyłając odpowiedź na adres podany przez Klienta, chyba że wskaże on inny sposób na przesłanie odpowiedzi. 
  7. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania Klienta, w terminie czternastu dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.