Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy  – zagano.com należy do firmy: ADAMAR Adam Lipski, adres: 37-100 Łańcut, ul. 29 Listopada 1, NIP 815-000-03-07, REGON: 690030713, UE VAT ID: PL8150000307. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:
  a) Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,
  b) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.1951.4.28 z późn. zm.),
  c) Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient podając swoje dane osobowe, tworzy swoje konto, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów,
  d) K.c. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.),
  e) Klient - osoba fizyczna dokonująca zakupów w www.zagano.com niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  f) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 k.c.,
  g) Konto – utworzone po rejestracji indywidualne konto Klienta, za pomocą którego może on dokonywać zamówień w Sklepie Internetowym,
  h) Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego,
  j) Sprzedawca – Adamar  Adam Lipski ul. 29 Listopada 1, 37-100 Łańcut, NIP: 815-000-03-07, REGON: 690030713,
  k) Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem www.zagano.com, zwany dalej Sklepem,
  l) Strony - Sprzedawca i Klient,
  m) Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie,
  n) Umowa – umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron, za pośrednictwem Sklepu,
  o) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, liczbę, cenę Towaru.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów korzystających ze Sklepu Internetowego i określa zasady korzystania ze Sklepu.
 3. Zgodnie z art. 8 ust.3 pkt. 2 b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 k.c.

§ 2 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja Klienta jest bezpłatna.
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu. 
 4. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe i nieobowiązkowe. Pola obowiązkowe oznaczone są *.
 5. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do utworzenia Konta oraz realizacji Zamówienia.
 6. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu.
 7. Dokonując rejestracji i zakładając Konto, Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Sprzedawcę innych informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie ikony – „Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Sprzedawcę informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.) na podany przeze mnie adres email.” W przypadku nie zaznaczenia ww. ikony, ww. informacje nie będą przesyłane do Klienta. 
 8. Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, poprzez zaznaczenie ikony – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę moich danych osobowych w celach marketingowych”.
 9. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Sprzedawca, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji oraz utworzenia Konta. Od tej chwili Klient może dokonywać zakupów w Sklepie przy użyciu swojego Konta bez konieczności ponownej rejestracji.

§ 3 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu po zalogowaniu się na swoje Konto, Klient powinien dokonać wyboru Towaru, jego ilości oraz rozmiaru.
 2. Poprzez kliknięcie w ikonę „Kup Teraz” Klient akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz ceną. Następnie Klient podejmuje kolejne czynności techniczne (m.in. dokonuje wyboru miejsca dostawy oraz formy płatności) w oparciu o wyświetlane mu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 
 3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia ikony „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 
 5. Poprzez kliknięcie w ikonę „Zamawiam” Klient akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz ceną, formę dostawy i płatności oraz wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 6. Z chwilą złożenia Zamówienia cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla obu Stron. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu Zamówienia przez Klienta.
 7. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta numer Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia otrzymania Zamówienia i jego numeru, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa sprzedaży. 
 8. Sprzedawca potwierdza wysłanie Klientowi Towaru poprzez przesłanie na adres jego poczty elektronicznej stosownej informacji wraz z podaniem numeru listu przewozowego, chyba że odbiór ma nastąpić osobiście. 
 9. W przypadku odbioru osobistego Sprzedawca potwierdza przygotowanie Zamówienia do odbioru, przesyłając informację na adres poczty elektronicznej Klienta.
 10. W przypadku niemożności realizacji przez Sprzedawcę Zamówienia, z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, poinformuje Klienta, że Zamówienie nie może zostać zrealizowane. W przypadku dokonania płatności przed dostarczeniem Zamówienia, Sprzedawca zwraca Klientowi całą uiszczoną przez niego sumę pieniężną.

§ 4 Dokonywanie płatności, Ceny

 1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  a) podawane są w złotych polskich,
  b) zawierają podatek VAT,
  c) nie uwzględniają kosztów dostawy Zamówienia.
 2. Zapłata za Towar może nastąpić w następujący sposób:
  a) szybkim i bezpiecznym przelewem bankowym w systemie PayU,
  b) kartą kredytową w bezpiecznym systemie płatności elektronicznych PayU,
  c) płatność przy odbiorze – tzw. opcja „za pobraniem”,
  d) przedpłata – przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 3. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedawcy:
  a) mBank: 16 1140 2017 0000 4602 0494 7554,
  b) PKO BP: 04 1020 4391 0000 6102 0086 6624

§ 5 Dostawa Towarów

 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Sprzedawca realizuje dostawę Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej .
 3. Zamawiający  może samodzielnie odebrać Towaru w siedzibie Sprzedawcy.
 4. Koszt dostawy jest wskazany w trakcie składania Zamówienia i jest uzależniony od wybranego sposobu dostawy oraz sposobu płatności.
 5. Koszt dostawy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej jest każdorazowo ustalany indywidulanie z Klientem, za pośrednictwem poczty elektronicznej Stron.
 6. Sprzedawca dostarcza towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci faktury.
 7. Termin dostawy Towaru do Klienta, z zastrzeżeniem pkt. 8 i 9, wynosi:
  a) do 10 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy, w przypadku wyboru płatności przy odbiorze,
  b) do 5 dni roboczych, licząc od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, w przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty.
 8. Terminy realizacji określone w pkt. 7 nie dotyczą Towarów przy których podano inny termin realizacji. Do tych produktów stosuje się termin realizacji, który został podany przy Towarze.
 9. Terminy realizacji określone w pkt. 7 nie dotyczą Towarów dostarczanych poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku termin dostawy jest ustalany indywidulanie z Klientem.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania produktów objętych umową.
 2. Klient, w celu zgłoszenia odstąpienia od umowy, może skorzystać z oświadczenia o odstąpieniu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wzór pisma można pobrać korzystając z odnośnika umieszczonego w niniejszym ustępie.
 3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 par. 6, powinno zostać wysłane na adres: Adamar, ul.29 Listopada 1, 37-100 Łańcut lub za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres: zagano@zagano.com.
 4. Termin czternastodniowy, o którym mowa w pkt.1, liczy się od dnia wydania Towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
 5. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt.1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
  a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
  b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  f) dostarczania prasy,
  g) usług w zakresie gier hazardowych.
 8. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

§ 7 Reklamacje z tytułu niezgodności Towarów z Umową

 1. W przypadku Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku stwierdzenia, iż towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 3. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w pkt. 2, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Przy czym Klient nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
 4. Zawiadomienie o niezgodności Towaru z umową oraz żądanie, o którym mowa w pkt.2, może zostać złożone m. in.: pisemnie na adres ul. 29 Listopada1, 37-100 Łańcut, za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres: zagano@zagano.com
 5. Klient, w celu zgłoszenia żądania, może skorzystać ze wzoru zgłoszenia reklamacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Wzór pisma można pobrać korzystając z odnośnika umieszczonego w niniejszym ustępie.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta nie później niż w terminie czternastu dni, wysyłając odpowiedź na adres podany przez Klienta, chyba że wskaże on inny sposób na przesłanie odpowiedzi. 
 7. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania Klienta, w terminie czternastu dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

§ 8 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres: zagano@zagano.com
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do czternastu  dni, wysyłając odpowiedź na adres podany przez Klienta, chyba ze wskaże on inny sposób na przesłanie odpowiedzi.

§ 9 Rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w każdym czasie, na mocy porozumienia Stron.
 2. Klient może żądać rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za siedmiodniowym wypowiedzeniem. Oświadczenie o wypowiedzeniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno zostać wysłane pisemnie za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres: zagano@zagano.com
 3. Sprzedawca może żądać rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za czternastodniowym wypowiedzeniem, w przypadku dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

§ 10 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, jest Sprzedawca. 
 2. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 26 ustawy o ochronie danych osobowych, Administrator danych przetwarzający dane dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem,
  b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Zgodnie z art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych, Administrator danych osobowych, o którym mowa w pkt.1, jest obowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Dane osobowe podane przez Klienta są wykorzystywane w celu zawarcia i realizacji stosunku umownego między Stronami polegającego na świadczeniu usług poprzez Sklep Internetowy, a także w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży Towarów oraz ich dostarczenia do Klienta, a także gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Ponadto dane osobowe są wykorzystywane w marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług Administratora danych. 
 5. Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.), po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta.
 6. Dane Klienta wykorzystywane są przez Sprzedawcę w celach marketingowych, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta. 
 7. Dane Klienta udostępniane są innym podmiotom, takim jak:
  a) firma kurierska, w przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Towaru; wówczas Administrator przekazuje dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy;
 8. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 9. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 10. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 8 i 9, Klient może skorzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: zagano@zagano.com
 11. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 12. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Przy czym niepodanie danych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, tj. danych określonych na stronie Sklepu internetowego jako obowiązkowe, uniemożliwia zawarcie umowy.
 13. Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 14. Sprzedawca w celu zapobiegania pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną udostępnia następujące środki techniczne: dostęp do Konta wyłącznie po podaniu odpowiedniego loginu i hasła.
 15. Klient jest zobowiązany chronić login i hasło, które wykorzystuje w Sklepie Internetowym.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Strony zobowiązują się dołożyć starań, aby wszelkie spory były rozwiązywane na drodze polubownej. Jeśli spór nie zostanie zakończony polubownie, rozstrzygany będzie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie www.zagano.com. Ponadto Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy, tj. pod adresem: ul. 29 Listopada 1, 37-100 Łańcut.
 4. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.:  zmiany danych adresowych Sprzedawcy, zmiany firmy (nazwy) Sprzedawcy, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany kosztów wysyłki, wprowadzenia nowych usług, zmiany przepisów prawa – w zakresie w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
 5. Klient zostanie poinformowany o planowanych zmianach Regulaminu z trzydziestodniowym wyprzedzeniem, umożliwiającym mu zapoznanie się ze zmianami oraz podjęcie decyzji odnośnie ich akceptacji bądź braku akceptacji, poprzez przesłanie mu stosownej wiadomości z zakresem planowanych zmian na adres poczty elektronicznej oraz poprzez umieszczenie tekstu Regulaminu na stronie Sklepu.
 6. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie czternastu dni od dnia otrzymania przez Klienta informacji o planowanych zmianach.
 7. W przypadku zmiany Regulaminu Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
 8. Załączniki 1 i 2 stanowi integralną część Regulaminu. 
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy:
  a) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.),
  b) Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 z późn. zm.),
  c) Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012 r. poz. 1225 z późn. zm.),
  d) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.),
  e) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 2 stycznia 2020 roku.