PRIVACY POLICY AND COOKIES

The Privacy Policy defines the rules for storing and supporting access to information on the user's website for cookies, handling services provided by the user, through the Zagano.com store being companies ADAMAR Adam Lipski ul. 29 November 1.37-100 Łańcut. Nip: 815-000-03-07

I. DEFINITIONS

 1. Administrator - means the ADAMAR Adam Lipski company with its registered office in Łańcut (37-100), ul. 29 Listopada 1, entered into the register of business activities in Białobrzegi under the number: 23/91, NIP: 815-000-03-07, REGON: 690030713, providing services by electronic means and stores and gains access to information on the way.
 2. Cookies - means IT data, in particular text files, saved and indirect through which the user uses the pages of the Website.
 3. Administrator's Cookies - means Cookies posted by the Administrator, related to the provision of services by the Administrator via the Website.
 4. External Cookies - means Cookies posted by the Administrator's partners via the Website's website.
 5. Website - means the website page or application under which the Administrator runs the website, operating in the domain (s) www.zagano.com
 6. Device - an electronic device through which the user gains access to the Website.
 7. User - means an entity for which, in accordance with the Regulations and legal regulations, services may be provided by road or an Agreement for the provision of electronic services may be concluded.

II. TYPES OF USED COOKIES

 1. Cookies used by the Administrator are safe for the User's Device. In particular, it is not possible for viruses or other unwanted software or malware to enter Users' Devices this way. These files allow to identify the software used by the User and adjust the Website individually to each User. Cookies usually contain the name of the domain they come from, the storage time on the Device and the assigned value.
 2. The administrator uses two types of cookies:
  a) Session cookies: they are stored on the User's Device and remain there until the end of the browser session. The saved information is then permanently deleted from the Device's memory. The mechanism of session cookies does not allow the collection of any personal data or any confidential information from the User's Device.
  b) Permanent cookies: they are stored on the User's Device and remain there until they are deleted. Ending a browser session or turning off the Device does not delete them from the User's Device. The persistent cookie mechanism does not allow the collection of any personal data or any confidential information from the User's Device.
 3. The User has the option to limit or disable the access of cookies to his Device. If you use this option, the use of the Website will be possible, except for functions which, by their nature, require cookies.

III. PURPOSES FOR WHICH COOKIES ARE USED

1. The Administrator uses Own Cookies for the following purposes:
a. Service configuration
i) adjusting the content of the Website pages to the User's preferences and optimizing the use of the Website pages.
ii) recognition of the Website User's device and its location and properly displaying the website, tailored to his individual needs;
iii) remembering the settings selected by the User and personalizing the User's interface, e.g. in terms of the selected language or region from which the User comes,
iv) remembering the history of visited pages on the website in order to recommend content,

b. User authentication on the website and ensuring the user's session on the website
i) maintaining the Website User's session (after logging in), thanks to which the User does not have to re-enter the login and password on each subpage of the Website;
ii) correct configuration of selected Website functions, allowing in particular verification of the authenticity of the browser session.

c. Implementation of processes necessary for the full functionality of websites
i) adjusting the content of the Website pages to the User's preferences and optimizing the use of the Website pages. In particular, these files allow to recognize the basic parameters of the User's Device and properly display the website, tailored to his individual needs;
ii) correct operation of the partner program, enabling in particular verification of the sources of Users' redirects to the Website's websites.

d. Remembering the user's location
i) correct configuration of selected functions of the Website, allowing in particular to adjust the information provided to the User, taking into account his location.

e. Analysis and research as well as audience audit
i) creating anonymous statistics that help to understand how the Website Users use the Website's pages, which allows improving their structure and content;

f. Ensuring the safety and reliability of the website

2.The service administrator uses external cookies for the following purposes:


a. presenting multimedia content on the Website pages that are downloaded from an external website.
b. collecting general and anonymous static data via analytical tools:
i) Google Analytics [cookie administrator: Google Inc. based in the USA]
ii) Ceneo.pl [cookie administrator: Grupa Allegro sp.z o.o. based in Poznań]

c. use of interactive functions in order to popularize the website using social networking sites:
i) plus.google.com [cookie administrator: Google Inc. based in the USA]
ii) Facebook.com [cookie administrator: Facebook Inc based in the USA or Facebook Ireland based in Ireland]

d. presenting opinions on the Website pages that are downloaded from an external website:
i) Ceneo.pl [cookie administrator: Grupa Allegro sp.z o.o. based in Poznań]

 

IV. POSSIBILITIES TO DETERMINE THE CONDITIONS OF STORAGE OR ACCESSING COOKIES
The User may independently and at any time change the settings for Cookies, specifying the conditions for their storage and access to the User's Device by Cookies. Changes to the settings referred to in the previous sentence can be made by the User using the web browser settings or by using the service configuration. These settings can be changed in particular in such a way as to block the automatic handling of cookies in the web browser settings or to inform about them each time Cookies are placed on the User's device. Detailed information on the possibilities and methods of handling cookies is available in the software (web browser) settings.
The user may at any time delete cookies using the functions available in the web browser he uses.
Restricting the use of cookies may affect some of the functionalities available on the website of the Service.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez sklep Zagano.com będący własnością Firmy ADAMAR Adam Lipski ul.29 Listopada 1,37-100 Łańcut. Nip: 815-000-03-07

I. Definicje

 1. ​Administrator - oznacza Firmę ADAMAR Adam Lipski z siedzibą w Łańcucie (37-100), ul.29 Listopada 1, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej w Białobrzegach pod numerem: 23/91, NIP: 815-000-03-07, Regon: 690030713, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) www.zagano.com 
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  a. Konfiguracji serwisu 
  i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. 
  ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; 
  iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, 
  iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, 

  b. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie 
  i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 
  ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki. 

  c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych 
  i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
  ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu. 

  d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika 
  i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji. 

  e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności 
  i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

  f. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.
  b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] 
  ii) Ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu] 

  c. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: 
  i) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] 
  ii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii] 

  d. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
  i) Ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu] 

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.